ته نشین شدن نقدینگی در بورس تهران سبب شده تا کدهای حقیقی و حقوقی بسیار محتاط و قطره چکانی در معاملات حضور پیدا کنند . در این شرایط پیگیری معاملات کدهایی که معاملات قابل توجهی رقم می زنند حائز اهمیت است .