در روزهای پایانی هفته قبل، اندکی سر و شکل معاملات بهبود پیدا کرد . پیش از آغاز معاملات روز جاری به واسطه افزایش قیمت کومودیتی ها در عرصه جهانی ، امیدواری به بهبود نسبی معاملات ارتقا پیدا کرده است .