گزارش های وساپا و آپ که در پایان زمان معاملاتی به بدنه بازار تزریق شدند ، امیدواری به پیش بینی های مطلوب در سال ٩۶ را افزایش خواهد داد .