در روزهای پایانی سال ٩۵ قرار داریم اما نشان مثبتی از وضعیت در معاملات دیده نمی شود . بورس تهران در ماه های اخیر بی روح و بی انگیزه شده است ، نرخ سودهای بدون ریسک بالا در اوراق خزانه دولتی ، که در برخی روزها به ٢٧ درصد هم می رسد ، در کنار تنش های سیاسی و ناشناخته بودن سیاست های ترامپ سبب شده بورس تهران بیش از پیش به لاک دفاعی خود فرو رود. نیاز مبرم به نقدینگی در پایان سال سبب شده کدهای حقوقی و حقیقی بیش از هر نگاه تحلیلی به فکر تامین نقدینگی مورد نیاز خود باشند . معاملات سهامداران در اغلب نمادها در حالی با شکست و شناسایی زیان همراه می شود که بازدهی ماهانه ٢ درصدی اخزا بسیار جلب توجه می کند .