در گروه پالایشی شاهد نوسانات منفی اما آرام و کم حجمی هستیم. در این گروه برخی از سهامداران به دلیل عدم شفافیت دست به فروش شده اند و در سوی دیگر توقف نماد شبریز سبب شده تا بازار میل به حرکت روی پالایشی ها نشان ندهد. به نظر قیمت ها به جایی رسیده که اگر در منفی ها یکی دو روز معاملات پر حجم داشته باشیم ، روند نزولی نیز خاتمه یابد. به عنوان مثال در شبندر ٢ سطح حمایتی مهم ۴۴٢ و ۴١٣ تومانی را داریم. بطور قطع بازار به ...