کدهای درصدی با قدرت بیشتری به حمایت و جمع آوری نمادهای زیرمجموعه خود مشغول بودند .