این سهم برقی با توجه به پوشش مناسب بودجه ٩ ماهه خود پتانسیل رشد عایدی خوبی دارد مضافا اینکه پتانسیل تعدیل مثبت هم برای این سهم دور از ذهن نیست. همین عوامل بنیادی سبب شده تا روند تکنیکال خوبی هم در سهم شکل گرفته و شاهد سیگنال قوی در سهم باشیم.