باید پذیرفت که در کنار کاستی ها و رکود داخلی ، حضور مهره پیچیده و عجیبی مانند ترامپ در راس قدرت اجرایی ایالات متحده ، شرایط برای سرمایه گذاری و تعیین خط و خطوط برای بازارها را تا حد زیادی دشوار کرده است.