در بازار سرمایه داخلی ، وضعیت رکودی همچنان پا برجاست . ارزش معاملات همچنان پایین است و تحرک شکل گرفته در برخی صنایع مقطعی است . حتی گزارش های به نسبت مناسب ٩ ماهه چند گروه هم نتوانست محرک خوبی برای معاملاتشان باشد .