اوراق اسناد خزانه اسلامی موسوم به اخزا ۵ با سررسید دوم مرداد ماه سال ٩۶ منتشر شده است و تا پایان مهلت این اوراق حدود ۶ ماه زمان باقی مانده است.هم اکنون نرخ این اوراق ٨٩هزار تومان به ازای هر برگه است که بازدهی آن تا سررسید ١٢.٣درصد و به ازای هر ماه حدود٢ درصد می باشد...