کدال روزهای شلوغی را سپری می کند و با تعدیلات شرکت ها، هر لحظه داغ تر می شود.