در گروه سیمانی آب و هوا خیلی مساعد نیست. به نظر می رسد خاکستری های بازار قصد دارند گام آخر اصلاحی خود را هم تکمیل نمایند. پیشتر گفته بودیم که مثبت سیمانی ها موقتی است چراکه سیکل اصلاحی آن ها به لحاظ نموداری خاتمه نیافته ضمن اینکه بعید به نظر می رسد شرکت های این گروه در دوره ٩ ماهه تحول خاصی در بودجه خود داشته باشند. این روزها صحبت از افزایش نرخ فروش سیمان می شود. به نظر می رسد جدیت کاهش تخفیفات فروش سبب شده تا ...