اسناد خزانه اسلامی موسوم به «اخزا ١٠» با سررسید سوم مهر ماه سال ٩۶ منتشر شده است.تا پایان مهلت این اوراق حدود ٨ ماه و نیم زمان باقی مانده است. هم اکنون نرخ این اوراق ٨۵.۶ هزار تومان به ازای هر برگه می باشد که بازدهی تا سررسید آن ١۶.٨ درصد به ازای هر ماه حدود٢ درصد می باشد.این اوراق پرداخت سود نداشته و با رشد قیمت به صورت روزانه هر چه به زمان سررسید نزدیک تر شده قیمت اوراق افزایش یافته و بدین ترتیب سود خریداران با افزایش قیمت اوراق و نزدیک شدن به نرخ ١٠٠ هزار تومان تعهد شده برای بازخرید خواهد بود...