در نمودار تعدیل شده رشد قیمتی سهم از حوالی ٨٣۵ تومان تا سقف ١۶١٠ تومان را می توان در قالب سری امواج پیشرو شمارش کرد. طی این برهه قیمت در قالب ۵ موج رشد داشته است. در مرحله بعد با افزایش عرضه ها و برای...