در این صنعت باید منتظر گزارشات ماهانه درخشانی باشیم چراکه روند فروش آذر ماه این صنعت مطلوب بوده و ضمن افزایش نرخ، تناژ فروش داخلی و صادراتی هم به شکل ملموسی افزایش یافته است...