در گروه پتروشیمی بواسطه رشد دلار وضعیت بد نبود و اکثر نمادهای این گروه با بهبود روند معاملات مواجه شدند. حرکت دلار در ٣٠ – ۴٠ روز اخیر ، به مرور اثر خود را بر بودجه شرکت ها خواهد گذاشت و البته باید دید در نهایت دلار در چه اعداد و ارقامی آرام می گیرد تا اثرات دقیق آن را در بودجه شرکت ها بررسی کنیم. اما به هر جهت پتروشیمی ها نرخ دلار را در بودجه خود در سطوح ٣.۵٠٠ تومانی در نظر گرفته اند و این اختلاف ١۵ درصدی می تواند ...