در فاسمین تقاضای خوبی داشتیم و می توان گفت که سهم از سد ۴١٠ تومانی عبور نموده و در مسیر قیمت های ۴۴٠ – ۴۵٠ تومانی قرار گرفته است. شرکت در حالی مبلغ فروش سال جاری را در سطوح ٢.۶٧٣ میلیارد ریالی پیش بینی نموده که فروش نیمه نخست سال ١.٣٠٧ میلیارد ریال ، فروش مهر ماه ٣٠٨ میلیارد ریال ، فروش آبان ماه ١٧٧ میلیارد ریال و مجموع کل فروش از ابتدای سال تا ابتدای آذر ماه ١.٧٩٣ میلیارد ریال معادل ۶٧ درصد از بودجه فروش بوده است. به نظر فاسمین