افت و خیزهای اخیر قیمت از کف ١٠٠ تومان شباهت زیادی به سری امواج ایمپالس دارد. رشد قیمت تا محدوده ١٨٠ تومان را می توان بعنوان موج ١ لیبل گذاری کرد. پس از این مرحله ...

تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری نیرو - ونیرو :

 

افت و خیزهای اخیر قیمت از کف 100 تومان شباهت زیادی به سری امواج ایمپالس دارد. رشد قیمت تا محدوده 180 تومان را می توان بعنوان موج 1 لیبل گذاری کرد. پس از این مرحله سهم در قالب موج 2 الیوتی تا حوالی 115 تومان عقب نشینی داشته. این موج ساختار واضحی ندارد و می توان ریز موج های آن را در قالب یک اصلاح کامپلکس به صورت WXY شمارش کرد. در حال حاضر به نظر می رسد موج 1 از 3 خاتمه یافته و اصلاح اخیر می توان دومین ریز موج از سری امواج 3 ممتد باشد. با توجه به شرایط اسیلاتورها به نظر می رسد محدوده 135 - 145 تومان می تواند پایان اصلاح سهم در برهه فعلی باشد. انتظار می رود قیمت در قالب موج 3 از 3 تا حوالی 230 تومان رشد کند. به طوری کلی 5 ریز موج موج 3 نیز می تواند تا حوالی 250 تومان پیشروی داشته باشد.

خرید سهم در سطوح حمایتی با دید 4 تا 6 ماهه می تواند با بازدهی 50 تا 60 درصدی همراه باشد.