این سهم به دلیل پتانسیل هایی نظیر افزایش سرمایه و تعدیل مثبت عایدی به واسطه وصول بخشی از مطالبات...

نام سهم

قیمت پیشنهادی خرید

هدف اول

هدف دوم

حمایت اول

حمایت دوم

میزان ریسک

توضیحات

بالاس

920

1000

1050

920

860

کم ریسک

پتانسیل تعدیل مثبت عایدی و وصول مطالبات و افزایش سرمایه