در بازار یکشنبه در گروه خودرویی حجم ها به یکباره بالا رفت ، برخی می گویند خریداران ١ – ٢ روز قبل تر اقدام به شناسایی سود کردند اما باید گفت مگر طی ١ – ٢ روز گذشته خودرویی ها چقدر حجم خوردند که به عنوان مثال سایپا ٢٠۵ میلیون برگه سهم معامله شود؟! جالب اینکه بدانید ...