نوسانات قیمتی ۶ - ٧ ماه اخیر سهم را می توان داخل یک کانال نزولی محصور کرد. طی این مدت قیمت به صورت متناوب بین کف و سقف کانال در حال نوسان بوده است. در حال حاضر...