ایران خودرو در قیمت های بیش از ٣٠٠ تومانی مورد توجه بود. در این سهم نوع خرید سهامداران عمده نشان می دهد که آنها نیز تمایلی به افت قیمت ندارند اما ایجاد بی اعتمادی توسط مجموعه سمند و نوسان گیری این حقوقی از سهامدارانی که به شرکت اعتماد کرده بودند ، سبب شده تا بازار با گام های محتاطانه تری روی این نماد گام بر دارد. در این سهم زمزمه هایی درخصوص توقف نماد برای ...