طی این مدت قیمت به طور متناوب بین کف و سقف کانال در حال حرکت بوده است. اخیرا پس از برخورد قیمت با کف کانال و.....