هر چه پیش می رویم از بخش عمیق و پر ارزش معاملات جدا شده و به بخش کم عمق بورس می رسیم کار به جایی رسیده که ارزش معاملات برای ٨ امین روز متوالی نه تنها نتوانسته ارزش ضعیف ٢٠٠ میلیارد تومانی را بدست آورد بلکه در حال تنزل به حدود ١٠٠ میلیارد تومان است .