به نظر می رسد در بخش واقعی اقتصاد شاهد تحرکات مناسبی در ماه های آتی خواهیم بود اتفاقی که باعث خواهد شد روند رکودی معاملات که دوباره به سراغ بورس آمده چندان به درازا نکش