روزهای سختی برای بورس تهران در حال سپری شدن است ارزش معاملات مجددا به کف تاریخی خود رسیده هیچ حرکت امیدوار کننده ای در معاملات نمی بینیم و کدهای حقیقی و حقوقی یا بیشتر تمایل به فروش دارند و یا شاهد آب شدن سرمایه های خود هستند در چنین شرایطی تنها نقطه امیدوار کننده که اتفاقا تعیین کننده نیز هست ایجاد رونق در بخش واقعی اقتصاد و گشایش های مختلف در صنایع داخلی هستیم .