شاخص کل اگر چه تغییر رنگ داده و سبز شد اما شاخص کل هم وزن همچنان بر رنگ سرخ خود اصرار داشت . در ماه های اخیر این برای چندمین بار است که شاهد عدم حرکت دو شاخص مهم بازار سرمایه در یک جهت بودیم که البته شاخص کل هم وزن ، صادق تر از شاخص کل به نظر می رسد