پس از گذشت ٣ روز کم ارزش در معاملات شهریور ماه سرانجام عرضه ها در اغلب گروه ها (بجز برخی صنایع چون قندی ها ) از راه رسیدند و صفحه مانیتور ها را حسابی سرخ رنگ کردند کار تا جایی ادامه پیدا کرد که خساپا صف فروش را تا پایان معاملات در مقابل نماد خود دید.