در ورای روزهای ساکت و آرام بورس اتفاقات و معاملات دیدنی و با اهمیتی در نمادهای ریز و درشت رقم می خورد ...