بیشتر خریداران که این روزها نامشان در گروه ها مطرح می شود از معامله کردن عقب نشسته بودند و البته فروشنده ها هم اصرار چندانی به فروش نداشتند ماحصل این دو عامل باعث شده بود تا افت ارزش شدیدی در معاملات روی دهد .