با شروع شهریور ماه جان تازه ای به بورس دمیده شد و بخشی از نقدینگی که در پایان ماه از بازار سرمایه خارج شده بود مجددا در اولین روز ماه ششم به معاملات بازگشت