این ١٢ نماد را برنده های اصلی ۵ ماهه نخست سال ٩۵ باید بدانیم نمادهایی که بیش از سرمایه سهامدارانشان به آنها بازدهی دادند جالب آنکه این ١٢ نماد تماما جزو نمادهای کوچک و خرد و بازار پایه نیستند و نمادهای به نسبت پر ارزشی مانند واتی در بین آنها دیده می شود .