در کنار این جنب و جوش ها از جانب کدهای درصدی ، سهامداران خرد را داریم که خسته از روندهای فرسایشی ماه های اخیر ترجیح می دهند بیش از انجام معامله به مانیتورهای خود نگاه کنند.