کدهای خاص در برخی نمادها اقدام به معاملات قابل توجهی می کنند که برای درک درست از شرایط هر سهم باید از آنها اطلاعات کافی داشت. چرخش نقدینگی بین گروه ها و پیگیری معاملات خاص در کنار آگاهی نسبت به بنیاد سهم و البته وضعیت تکنیکال سهم می تواند بردارهای صحیحی در جهت تعیین مسیر برای سرمایه گذاران فراهم آورند.