گروه دارویی سبحان که سال مالی منتهی به ٢٩ اسفند ماه دارد ، سود هر سهم خود برای سال ٩۵ را با سرمایه ١٠٠ میلیارد تومانی در سطوح ١.١١٧ ریال پیش بینی نموده است. این در حالیست که سود محقق شده شرکت برای سال ٩۴ مبلغ ١.١۴٧ ریال بوده است. در پیش بینی سود سال ٩۵ ، سود حاصل از سرمایه گذاری ها افزایشی دیده شده اما ...