با پایان سال ٩۴ این سئوال برای بسیاری از سهامداران مطرح است که آیا گروه خودرو می تواند در سال ٩۵ هم به ترک تازی خود ادامه دهد ؟