برخی از سهامداران درصدی برای تامین نقدینگی پایان سال در روزهای اخیر دست به فروش هایی زدند اما خریدهای برخی دیگر ازدرصدی ها می تواند تعیین کننده روند سهم در سال ٩۵ باشد .