دلایل صعود قیمتی برای عموم نمادها در هفته پایانی سال بیش از نزول آنها است هرچند که این هفته با عرضه های اولیه به نسبت پر ارزشی همراه است . روز شنبه تاییدی بر صعود بازار در واپسین هفته سال ٩۴ بود .