در ادامه برتری فروش بر خرید در بین سهامداران درصدی ، دیروز هم این سنت حفظ شد و عرضه ها برتری حدودا ۶ میلیارد تومانی نسبت به خرید داشتند .