معاملات سهامداران درصدی طی روزهای اخیر همواره با برتری نسبی عرضه ها در مقابل خریدها همراه بوده است