در معاملات روزهای اخیر عرضه ها با توجه به روزهای میانی اسفند و نیاز به وجه نقد در پایان سال افزایش یافته است هنوز حجم این عرضه ها در بسیاری از نمادها در حالت طبیعی قرار دارد و خریداران به خوبی عرضه ها را جمع آوری می کنند