سهامدارانی که مالکیت بیش از یک درصد از سهام شرکت ها را در اختیار دارند در معاملات دیروز اندکی از خرید عقب کشیدند .