سهامداران درصدی در معاملات روزهای اخیر بیش از هر گروه و صنعتی به نمادهای خودرو و قطعه ساز توجه کردند .