توجه به ورود نقدینگی توسط بزرگان بازار و روند ورود نقدینگی یکی از نکات در بدست آوردن بازدهی مناسب است در روزهای اخیر یکی از کد های حقوقی نقدینگی مناسبی را وارد معاملات کرده است که در ادامه نگاهی به معاملات این سهامدار درصدی می اندازیم .