با سبز شدن شاخص کل سهامداران درصدی بیش از خرید اقدام به فروش سهم کردند این فروش در صنایع مختلف متفاوت است . چند روزی است که درصدی ها بر روی یکی از صنایع برای فروش به توافق رسیده اند .