به رغم رشد قابل توجه نمادها در روزهای اخیر ، فروش و عرضه بیش از حد سهام توسط سهامداران درصدی ایجاد نشد این عامل یکی از چند دلیلی است که ما را به رشد و صعودی بلند مدت امیدوار نگه می دارد . البته رشد نامتجانس بازدهی در برخی صنایع بایستی با دقت بیشتری بررسی شود .