روزهای شیرین بازار سرمایه در حال رقم خوردن است و هر روز شاهد ورود بخشی از نقدینگی به معاملات هستیم در هفته هایی که در دی و بهمن بر بازار سرمایه گذشته ورق به نفع سهامداران و سهامداری چرخیده حتی تغییرات قیمت جهانی هم ساز خود را با روند صعودی کوک کرده و برخی نمادها که ماه ها رنگ قرمز را به خود می دیدند صف خرید را به خود می بینند .