شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در گزارشی به وضعیت خودروهای سواری در ایران پرداخته است...