در این گزارش وضعیت کیفیت خودروهای سواری در آخرین ماه سال و شب عید توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران بررسی شده است