جلسه شرکت های بورسی با شرکت ها رفته رفته اجباری می شود؟خواندن این مطلب برای ناشران توصیه می شود